ZASADY UZYSKIWANIA KARTY ROWEROWEJ

OBOWIĄZUJĄCE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KORONOWIE

 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi uzyskiwania kart rowerowych przygotowanie do „egzaminu" na kartę rowerową oraz samo sprawdzenie umiejętności powinno odbywać się w szkole podstawowej (dla uczniów, którzy ukończyli 10 lat) oraz w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego lub specjalistycznym ośrodku szkolenia kierowców (dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej).

Uzyskiwanie karty rowerowej zostało uregulowane w dwóch aktach prawnych:

1.  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz.U. 2020, poz. 1268 )
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512).

Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem i wózkiem rowerowym jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T - w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat. Osoby pełnoletnie mogą poruszać się po drogach rowerem bez uprawnień, co jednak nie zwalnia ich od obowiązku znania i przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna,  dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:
1)  osiągnęła wymagany minimalny wiek - 10 lat;

2) wykazała się niezbędnymi umiejętnościami teoretycznymi i praktycznymi.

Zajęcia dla uczniów przygotowujących się do ubiegania o wydanie karty rowerowej prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Cykl przygotowań realizowany jest podczas zajęć szkolnych na przedmiocie technika w klasie 4.

Sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, które było zorganizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy jakości prowadzonych tego typu zadań. Osobom tym zostały również przedstawione wytyczne i priorytety do przeprowadzania egzaminów.

Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części:
1. teoretycznej:
–  rozwiązanie testu z przepisów ruchu drogowego i skrzyżowań.
2. praktycznej;
 –  udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 –  jazda rowerem w miasteczku komunikacyjnym.

Część teoretyczna składa się z formy testu zawierającego 25 pytań. Są one  dostępne na stronie internetowej pod adresem: https://brd.edu.pl/brd1/index.html → testy na kartę rowerową → wybór testu. Uczeń losuje 1 z 15 testów i rozwiązuje go na arkuszu dostępnym w pliku KARTA ODPOWIEDZI. Test zawiera pytania jednokrotnego wyboru, a czas przeznaczony na jego rozwiązanie nie może przekroczyć 40 minut. Za zaliczony test uważa się zdobycie ponad 80% poprawnych odpowiedzi, co stanowi minimum 20 pytań.

Część praktyczna z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej polega na zastosowaniu dostępnych środków niezbędnych dla ratowania życia i zdrowia, które wykonuje się na fantomie. Czas na wykonanie tego zadania nie może przekroczyć 5 minut.

Szczegółowe wytyczne znajdują się w pliku PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA. Za zaliczone zadanie uważa się zdobycie ponad 80% poprawnych odpowiedzi, co stanowi minimum 20 pytań.

Część praktyczna z jazdy rowerem odbywa się w miasteczku komunikacyjnym, znajdującym się przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie. Polega ona na przejechaniu trasy według kolejności trzech punktów kontrolnych, uprzednio wylosowanych przez osobę egzaminowaną i losowych punktów wytypowanych przez osobę egzaminującą.

Na szczególną uwagę zwraca się aspekty bezpiecznej jazdy i techniki jej doboru. Stosowanie się do znaków i przepisów obowiązujących w ruchu drogowym. Sprawdzenie tych umiejętności odbywa się obowiązkowo w obecności rodzica lub prawnego opiekuna.  Czas przejazdu nie jest limitowany.

Szczegółowe wytyczne są dostępne w pliku ARKUSZ PRZEBIEGU EGZAMINU PRAKTYCZNEGO. Za zaliczony przejazd uważa się zdobycie ponad 80% poprawnych czynności w trakcie jazdy.

 

Warunki ubiegania się o kartę rowerową:

 1. Każde dziecko przystępujące do egzaminu musi mieć przy sobie legitymację szkolną, potwierdzającą wiek i tożsamość.
 2. Wypełniony"ARKUSZ  ZALICZEŃ "dostępny w pliku do pobrania. Jest to druk MEN-VI/28, wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.
 3. Badanie lekarskie (dostarczone przed egzaminem praktycznym) o braku przeciwwskazań do ubiegania się o tego typu uprawnienia (karty rowerowej).
 4. W przypadku braku podpisu wychowawcy i rodzica lub prawnego opiekuna, uczeń nie może ubiegać się o uzyskanie karty rowerowej.
 5. Ustala się terminy egzaminów teoretycznych i praktycznych w miesiącach: maj, czerwiec oraz wrzesień.
 6. Uczeń przystępuje do sprawdzenia wiadomości i umiejętności w wyznaczonym terminie, ściśle ustalonym z nauczycielem.
 7. W przypadku niezaliczenia lub nieprzystąpienia do egzaminu w pierwszym terminie, uczeń może przystąpić do jednego egzaminu poprawkowego w drugim terminie. Termin ustala nauczyciel indywidualnie
 8. Po zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu praktycznego z pierwszej pomocy przedmedycznej i jazdy na rowerze w miasteczku komunikacyjnym.
 9. Rower zapewnia szkoła lub może być własnością ucznia, pod warunkiem że spełnia wymagania co do wyposażenia niezbędnego do poruszania się po drogach publicznych.
 10. Jazda odbywa się w kasku ochronnym, będącym własnością ucznia. W przypadku jego braku zostaje on zapewniony przez szkołę.
 11. Dzieci mają możliwość uzyskania karty rowerowej w klasach IV-VIII pod warunkiem, że są oni uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Koronowie.

 

Pliki do pobrania:

KARTA ODPOWIEDZI

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

ARKUSZ PRZEBIEGU EGZAMINU PRAKTYCZNEGO

ARKUSZ ZALICZEŃ

 

Przydatne linki

Epupap
Logotyp Bip
Logo Oke
Logo Kuratorium
Logo Cke
Logotyp Men
Logo Koronowo