Rada Rodziców
Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca
 - Aleksandra Kisły
Zastępca przewodniczącej - Małgorzata Boińska
Skarbnik - Beata Sobczak
Sekretarz - Katarzyna Radtke-Izbaner
 
Komisja rewizyjna:
Przewodnicząca - Magdalena Świetlik
Członek - Anna Szlagowska
 
1) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły; 
Program Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej;
2) uchwala regulamin swojej działalności.
 
Rada Rodziców opiniuje:
 
1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;
2) inne formy zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów;
3) projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły;
4) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe mające obowiązywać w szkole;
5) formy działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły;
6) pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;
7) wzór jednolitego stroju szkolnego;
8) podejmowaną w szkole działalności stowarzyszeń lub innych organizacji;
9) ustalone dodatkowo dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 
Ponadto Rada Rodziców:
 
1/ gromadzi w celu wspierania działalności statutowej szkoły, fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, które mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców;
 
2/ występuje do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;
 
3/ deleguje swoich dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły;
 
4/ wnioskuje o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
 
5/ wnioskuje o nadanie imienia szkole;
 
6/ ustala zasady współpracy z innymi radami rodziców.
 
Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin. Regulamin opracowuje Rada Rodziców. Jest on zatwierdzany przez zebranie ogólne.
 
 

OFERTA WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z RODZICAMI UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KEN W KORONOWIE


Szanowny Rodzicu!

Jeśli jesteś zainteresowany sukcesem Twojego Dziecka, oferujemy Ci:

- czas - "Drzwi Otwarte", zebrania ogólne, spotkania indywidualne:
   Nauczyciel - Rodzic - Uczeń, warsztaty i inne;
- rzetelną informację o postępach dziecka;
- poczucie bezpieczeństwa Twojego dziecka w szkole;
- organizowanie czasu wolnego Twojemu dziecku;
- opiekę specjalistów - psychologa, pedagoga szkolnego i innych;
- ofertę biblioteki, świetlicy, stołówki;
- dostęp do bieżących informacji o Twoim dziecku w elektronicznym systemie VULCAN.

Oczekujemy od Ciebie:

- ścisłego kontaktu z wychowawcą i nauczycielami uczącymi Twoje Dziecko;
- systematycznej kontroli dziecka w domu;
- zaufania;
- właściwej organizacji czasu wolnego dziecku;
- systematycznego sprawdzania Zeszytu Ucznia i zeszytów przedmiotowych;
- szczerej rozmowy ze swoim dzieckiem;
- w sytuacjach trudnych dla dziecka systematycznej współpracy z pedagogiem
   i psychologiem szkolnym;
- mądrych wskazówek dla dziecka;
- kontroli stroju i fryzury dziecka przed wyjściem do szkoły.

Przydatne linki

Epupap
Logotyp Bip
Logo Oke
Logo Kuratorium
Logo Cke
Logotyp Men
Logo Koronowo