HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W terminie głównym

1.      język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2.      matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3.      język obcy nowożytny –23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie

Dodatkowym

(nieobecność losowa lub zdrowotna)  

1.      język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2.      matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

3.      język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

                                               Arkusz standardowy              Arkusz dostosowany

język polski                            120 minut                               do 180 minut

matematyka                            100 minut                               do 150 minut

język obcy nowożytny           90 minut                                 do 135 minut

 

Każdy uczeń zobowiązany jest posiadać ważną legitymację szkolną!!!

 

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU

Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8:30 ! Prosimy o punktualność, ponieważ uczeń który dotrze na egzamin po zakończeniu czynności organizacyjnych nie zostanie dopuszczony do egzaminu.

Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych!!!                        
W przypadku wniesienia urządzenia, zakłócania egzaminu lub pracy niesamodzielnej, uczniowi zostaje przerwany egzamin.

W trakcie trwania egzaminu uczniowie  nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach uczeń powinien zgłosić potrzebę wyjścia przewodniczącemu komisji, który zezwoli na opuszczenie sali.

Po zakończeniu pracy z testem uczniom przysługuje dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi.

 

MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Uczeń może posiadać długopis zapasowy. Na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Dodatkowo można wnieść małą butelkę wody (stawiamy na podłodze przy stoliku). Innych przyborów uczeń nie wnosi.

 

SPOSÓB ZAZNACZANIA ODPOWIEDZI NA KARCIE ODPOWIEDZI:

Test składa się z zadań zamkniętych i otwartych. Odpowiedzi do zadań zamkniętych zaznacza się na karcie odpowiedzi, natomiast zadania otwarte rozwiązuje się w miejscach do tego wyznaczonych. Uczniowie uprawnieni do dostosowania warunków i form egzaminu (dyslektycy) nie przenoszą odpowiedzi  do zadań zamkniętych, zaznaczają odpowiedzi w teście (szczegółowe informacje przypomną uczniom przewodniczący komisji). Rodzicowi przysługuje prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy w OKE w Gdańsku  zgodnie  z obowiązującymi  procedurami. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu oraz przykładowe testy egzaminacyjne znajdują się  na stronie: https://cke.gov.pl

Przydatne linki

Logo Koronowo
Logo Oke
Logotyp Bip
Logo Kuratorium
Logo Cke
Logotyp Men