INFORMACJE OGÓLNE

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.
W 2023 r. egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych – szczegóły dostępne na stronie internetowej szkoły.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Zadania na egzaminie ósmoklasisty
W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć na stronie: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W 2023r.

W terminie głównym

1.      język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00

2.      matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00

3.      język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym

(nieobecność losowa lub zdrowotna)  

1.      język polski – 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2.      matematyka – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00

3.      język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023 r. (środa) – godz. 9:00

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

                                               Arkusz standardowy              Arkusz dostosowany

język polski                            120 minut                               do 180 minut

matematyka                           100 minut                               do 150 minut

język obcy nowożytny           90 minut                                 do 135 minut

Każdy uczeń zobowiązany jest posiadać ważną legitymację szkolną!!! 


ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU

Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8:30 ! Prosimy o punktualność, ponieważ uczeń który dotrze na egzamin po zakończeniu czynności organizacyjnych nie zostanie dopuszczony do egzaminu. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych!!!  W przypadku wniesienia urządzenia, zakłócania egzaminu lub pracy niesamodzielnej, uczniowi zostaje przerwany egzamin.

W trakcie trwania egzaminu uczniowie  nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach uczeń powinien zgłosić potrzebę wyjścia przewodniczącemu komisji, który zezwoli na opuszczenie sali.

Po zakończeniu pracy z testem uczniom przysługuje dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi.

MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Uczeń może posiadać długopis zapasowy. Na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Dodatkowo można wnieść małą butelkę wody (stawiamy na podłodze przy stoliku). Innych przyborów uczeń nie wnosi.

SPOSÓB ZAZNACZANIA ODPOWIEDZI NA KARCIE ODPOWIEDZI:

Test składa się z zadań zamkniętych i otwartych. Odpowiedzi do zadań zamkniętych zaznacza się na karcie odpowiedzi, natomiast zadania otwarte rozwiązuje się w miejscach do tego wyznaczonych. Uczniowie uprawnieni do dostosowania warunków i form egzaminu (dyslektycy) nie przenoszą odpowiedzi  do zadań zamkniętych, zaznaczają odpowiedzi w teście (szczegółowe informacje przypomną uczniom przewodniczący komisji w trakcie egzaminu).

WYNIKI I ZAŚWIADCZENIA

W 2023 r. uczniowie poznają swoje wyniki 31 lipca, natomiast 6 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Rodzicowi przysługuje prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy w OKE w Gdańsku  zgodnie z obowiązującymi  procedurami.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu oraz przykładowe testy egzaminacyjne znajdują się  na stronie: https://cke.gov.pl


WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Język polski

Matematyka

Język obcy nowożytny

 

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIE Z MATERIAŁEM:
Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym


Przydatne linki

Epupap
Logotyp Bip
Logo Oke
Logo Kuratorium
Logo Cke
Logotyp Men
Logo Koronowo